Bygglovsprocessen

Här kan du läsa om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Kontakta oss

För att få reda på om du kan behöva bygglov för den åtgärd du planerar, ska du ta kontakt med samhällbyggnadsförvaltningen. Det är ofta svårt att själv avgöra vad som krävs. Anser vi att du kan behöva ett bygglov, kan du gå vidare och göra en ansökan.

Skicka in ansökan och handlingar

Det är hos oss som du ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som vi behöver för att kunna handlägga din ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att planen följs och att nödvändiga kontroller utförs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom vi är skyldiga att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när vi beslutar om lovet.

Du hittar mer information om ansökan på sidan Bygglov, rivningslov.

En första granskning

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till oss görs en första granskning av ärendet. Vi kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver bygglov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om ansökan bedöms som ofullständig får vi förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

Ditt mottagningsbevis

När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids och möjligheten till att överklaga beslutet.

Ansökan prövas

När du ansöker om bygglov prövar vi om detaljplanen och områdesbestämmelserna tillåter att du bygger det du vill bygga, där du vill bygga det. Vi prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, prövar vi också om långsiktigt god hushållning av mark- och vattenresurser främjas enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett. Om vi behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Vår normala handläggningstid är tre till sex veckor.

Vi ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar och organisationer, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.

Beslut

När din ansökan uppfyller alla grundkrav och vi har fått in eventuella synpunkter från grannarna kan vi fatta beslut om ditt bygglov.

När du får ditt bygglov får dina grannar och andra sakägare antingen ett meddelande om att du har fått bygglov eller en kopia av själva beslutet skickat till sig. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Ett meddelande om beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden räknas från en vecka efter att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om vi avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Tekniskt samråd

När ditt bygglov har beviljats håller vi oftast ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Vi håller i regel tekniskt samråd om

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska vi ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Ditt startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för oss att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi bedömer till exempel byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet, brandsäkerhet, bullerskydd och energihushållning. Vi bedömer också byggnadsverkets skydd för hygien, hälsa och miljö.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där står också vilka krav på bygget som kan finnas i annan lagstiftning.

Arbetsplatsbesök

Efter att du har fått ditt startbesked ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen där du genomför åtgärden, minst en gång. Vi för protokoll över besöket.

Slutsamråd

Oftast håller vi ett slutsamråd när projektet avslutas. Det brukar ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom hur bygget har följt kontrollplanen och om bygget har följt beslutet om villkor i startbeskedet. Vi undersöker helt enkelt om vi kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Slutbesked

Samhällsbyggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att vi inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Vi gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan vi ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar vi slutligt frågan om slutbesked.

Granskad 2018-01-24
av Atena Ahmadi