Sota själv

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Skorstensfejarmästarna Syd ABlänk till annan webbplats.

För dig som har en fastighet inom Värnamo kommun gäller följande för att få sota själv:

 1. Du ansöker om dispens att sota själv via "Ansök om dispens att sota själv".
 2. Dispens att sota själv får du för den egna fastigheten om du har den kompetens som krävs.
 3. Kompetensen att sota själv kan du styrka med ett intyg på att du gått kurs i egensotning eller annan likvärdig kompetens. Kurser i egensotning ges exemplevis av olika studieförbund och av Brandskyddsföreningen.
 4. Du ska ha fysisk förmåga att arbeta på tak och ha utrustning som är anpassad till rengöring/sotning så att den kan genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.
 5. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag och så vidare.
 6. Du ska rengöra/sota fastigheten inom de intervaller som fastställts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 7. Du ska journalföra dina genomförda sotningar, använd då en sotningsjournallänk till annan webbplats.
 8. Räddningstjänsten ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av MSB. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan vi återkalla din dispens.
 9. Dispensen gäller tillsvidare men kan, om det finns anledning, upphävas.
 10. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett dispensregister hos oss.
 11. Dispensbeslutet meddelar vi dig som söker samt sotningsentreprenören.

Kurs i egensotning

Kurser i egensotning ges exempelvis av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen.

Granskad 2017-04-24
av Rebecca Johansson