Adresser och namnsättning

Namn på våra gator, vägar, kvarter, större parker, rondeller med mera, beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från en namngrupp. Detta görs oftast i samband med att en detaljplan upprättas för ett område som ska bebyggas.

Gatunumreringen och tillsättande av belägenhetsadresser, det vill säga adresser på landsbygden, beslutas av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegation från samhällsbyggnadsnämnden.


Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson