Batterier

Alla sorters kasserade batterier samt varor med inbyggda batterier ska samlas in så att de farliga ämnena kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt. De mest miljöfarliga batterierna är de som sitter inbyggda i olika apparater.

Batterier är farligt avfall

Det är många batterier som räknas som farligt avfall; bilbatterier innehåller bly och syra och småbatterier kan innehålla kvicksilver, kadmium eller bly.

Batteriinsamlingen började redan 1987. 2009 infördes producentansvar för batterier. Det betyder att tillverkare och importörer, är skyldiga att se till att batterierna återvinns och tas om hand när de är förbrukade. Kommunen samlar in batterier på El-Kretsens uppdrag. El-Kretsen hämtar sedan batterierna och ser till att de tas om hand.

Småbatterier

Småbatterier kan lämnas i batteriholkar, som bland annat finns vid återvinnings­stationerna. De kan även lämnas vid återvinningscentralerna eller lämnas tillbaka till butik.

Stora batterier och uppladdningsbara batterier 

Stora batterier och uppladdningsbara batterier kan lämnas till återvinnings­centralerna eller till försäljningsstället. Om det går, försök ta bort batteriet från produkten.

Bil- och fordonsbatterier

Bil- och fordonsbatterier innehåller bly och frätande svavelsyra och räknas som farligt avfall. Bilbatterier kan lämnas vid miljöstationen på Stomsjö återvinningsgård eller till en återförsäljare.

Återvinningscentralerna i Bredaryd ochRydaholm tar inte emot bilbatterier.

Ställ aldrig bilbatterier vid batteriholkarna och dumpa dem absolut inte i naturen.

Granskad 2018-01-11
av Helena Bengtsson