Avgifter och regler, abonnemang

Tekniska förvaltningen ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet och hanterar även renhållningsdispenser.

Sophämtningen utförs av entreprenör, Sandahls Entreprenad AB. Sandahls sköter även latrininsamling och tömning av slambrunnar.

Hämtning

Vid villor och fritidshus sker hämtning av hushållsavfall normalt varannan vecka. Vid flerbostadshus sker hämtning en gång per vecka.

Sommartömningen sker från vecka 18 till och med vecka 37, i tjänsten ingår tio tömningar. Hämtning sker var fjortonde dag. Hushållssopor och latrin hämtas vid olika tillfällen.

Renhållningsavgifter

Nya avgifter för renhållning för 2017 har antagits av kommunfullmäktige och gäller från i januari 2017-01-01.

Avfallstaxan finansierar bl a att hushåll utan avgift ska kunna

 • lämna material på kommunens återvinningscentraler (att lämna asbest på Stomsjö kostar dock extra),
 • lämna farligt avfall till miljöbilen vår och höst
 • lämna grovsopor och restavfall vid fastighetsnära insamling vår och höst,

men också

 • driften av återvinningscentralerna,
 • hantering av hushållens farliga avfall,
 • omlastning och transporter av insamlat avfall.

Verksamheter kan idag endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinnings­centraler och får istället anlita andra återvinningsbolag för sorteringshjälp.

Renhållningsavgifter (per år och kärl/sopställ)

 • Tömning en gång/vecka 3 472 kr
 • Tömning en gång varannan vecka 1 736 kr
 • med kompostering av animaliskt avfall 1 450 kr
 • Avgift för grönabonnemang 1 055 kr

Lokala föreskrifter om renhållningen i Värnamo kommun

Renhållningsordningen för Värnamo kommun innehåller föreskrifter om avfallshanteringen såsom:

 • ansvarsfördelningen kommun och fastighetsägare
 • lokala bestämmelser om hur fastighetsinnehavare ska hantera sitt avfall
 • skyldigheten att sortera ut och lämna vissa fraktioner (återvinningsbara produkter, skrymmande avfall, restavfall, elavfall, farligt avfall m m) och var det kan lämnas
 • förutsättningar för eget omhändertagande
 • hämtningsområden och hämtningsintervall
 • vad som gäller för soputrymmen, hämtningsvägar samt dispenser

Regional samverkan inom avfallshantering

Värnamo kommun ingår tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner i en regional avfallssamverkan. En ny gemensam avfallsplan och renhållningsordning med nya föreskrifter om avfallshanteringen kommer att arbetas fram.

Granskad 2017-04-11
av Ingela Zander