Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98


Lag om allmänna vattentjänster (LAV)

Avgifterna för vatten och avlopp (VA) bestäms av en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Förutsättningarna för VA-verksamheten och möjligheterna till att ta ut avgifter regleras i lag.

Självkostnadsprincipen

Liksom i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. Därför ska VA-verksamheten särredovisas. Den 1 januari 2007 tydliggjordes detta genom lagen om allmänna vattentjänster (LAV, SFS 2006:412) som ersatte den tidigare VA-lagen från 1970.

Nya regler

I anslutning till den nya lagen har Svenskt Vatten, VA-verkens branschorganisation, tagit fram riktlinjer för hur lagen skall tillämpas och hur redovisningen bör utformas.

Viktiga nyheter i det nya regelverket:

  • VA-verksamheten skall årligen redovisas i en särskild resultat- och balansräkning som skall hållas tillgänglig för brukarna
  • Eventuella överskott får fonderas i en resultatutjämningsfond som återförs inom tre år eller avsättas för planerade investeringar
  • Kapitalkostnadernas redovisning ska vara enhetlig för att få bättre jämförelse mellan kommuner

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter