Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-06-26

Enkätresultat från Vråendagen

Under Vråendagen, som hölls den 11 maj, befann sig samhällsplanerare från kommunen i Vråenparken. Platsen försågs tillfälligt med sittplatser, grillplats och aktiviteter, och besökarna fick möjlighet att lämna synpunkter, samt träffa hästen som tar hand om våra parker och grönområden.

Besökare ombads under dagen att delta i en enkät om uppskattade platser i staden, deras kvaliteter och hur de kan bli bättre. Syftet med enkäten var att samla in underlag till det arbete som kommunen har inlett med att ta fram en ny plan för stadens fysiska utveckling. Enkäten syftar till att ta reda på vilka platser, som ses som betydelsefulla och som man därav vill att kommunen ska verka för i planeringen. Enkäten kommer även ge oss en bild av vilka kvalitéer som man tycker är extra viktiga för att skapa attraktiva miljöer i staden. Hittills har 22 personer svarat på enkäten. Av de som har svarat är de flesta i åldersspannet 21 - 40 år.

Du har fortfarande möjlighet att delta i enkätundersäkningen.länk till annan webbplats

Apladalen populär

Av de 22 personer som deltog i enkäten pekade nio personer ut Apladalen som sin favoritplats. Även Prostsjön och Osudden pekades ut av flera personer. Gummifabriken, Vråenbiblioteket, Folkets park och Borgen var andra platser som pekades ut. Majoriteten av platserna som pekades ut var dock parker, grönområden eller cykelvägar, och inte byggnader. Utemiljöer och friluftsliv är således viktiga i Värnamobornas stadsbild. Lummiga, gröna platser med möjlighet till umgänge, närhet till vatten och fysisk aktivitet värderades högt. Att se människor, liv och rörelse, uppleva platsen och få möjlighet till reflektion, tyst och lugn var andra kvaliteter som sågs som viktiga.

Korta avstånd, cykel och gång

En hög andel av respondenterna besöker platsen oftare än en gång i veckan. De allra flesta angav att avstånden till deras favoritplats var relativt korta. Värnamo stad är liten till ytan, och gång- och cykeltrafik lämpar sig väl för dessa korta avstånd. Därmed har många möjlighet att nå sina favoritplatser utan att behöva resa speciellt långt. Många av respondenterna angav att de gick eller cyklade till platsen, men i valet mellan bil och kollektivtrafik för att ta sig till sin plats valde de flesta bil.

Bättre belysning, fler sittplatser och ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet med cykel och till fots efterfrågades av flera respondenter, medan de allra flesta ville se bättre belysning på sin favoritplats för ökad trygghet. En plats som är upplyst under kvällar och nätter, med fler sittplatser och offentliga toaletter innebär att fler har möjlighet att använda platsen, under fler tider på dygnet, och innebär att Värnamo stads utemiljöer blir mer tillgängliga.

En plats med flera funktioner innebär potential till en mångfald av besökare. Fler sittplatser innebär ofta att äldre har mer anledning att besöka platsen, medan offentliga toaletter tenderar att innebära att barnfamiljer använder platsen i högre grad. Om staden kan erbjuda många platser som är tillgängliga till fots eller med cykel, som upplevs trygga, och som erbjuder flera sittplatser och offentliga toaletter såväl som andra funktioner, har stadens offentliga platser därmed potential att användas mer. Fler har då anledning och möjlighet att besöka platserna, vilket leder till en mer aktiv stad med mer rörelse, fler som cyklar och går, och aktivitet under större delar av dygnet.

Allmänna önskemål innefattade förbättrade cykelmöjligheter genom bättre cykelvägar i staden, förbättrad möjlighet att promenera längs med Lagan norrut, såväl som förslag om en ny fritidsgård för att ge stadens ungdomar en mötesplats.

Flera av respondenterna uttryckte förbättrade cykelmöjligheter i staden. För att Värnamo stad ska kunna ställa om till mer hållbara trafikslag är å ena sidan fungerande och kvalitativa cykel-, gång- och kollektivtrafikstråk av vikt, men det krävs även att människor utnyttjar dem i hög mån.

Senast uppdaterad:
2019-08-06