Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Planeringsprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras pågående planeringsprojekt samt pågående styrdokument som har stor betydelse på samhällsutvecklingen i Värnamo kommun.

För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och ny översiktsplan.

Ny grundskola i Värnamo stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera för en ny grundskola i Värnamo stad. I planeringsarbetet ingår lokaliseringsprövning och enklare miljöundersökning. Beslutsunderlag för tänkbart läge för ny grundskola lämnas för beslut under hösten 2018. Arbetet är tänkt att reslutera i ett detaljplaneuppdrag vars syfte är att säkra byggrätt för en ny skola i Värnamo stad.

Stadsutvecklingsprojekt för Järnvägsområdet i Värnamo (mellan Cupolen och norra undergången)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att samordna fler pågående planeringsuppdrag inom Järnvägsområdet i Värnamo stad och ta fram  ett stadsutvecklingsprogram som ska vara realistisk att genomföra inom en tioårs-period. Programmet är tänkt att förankras politiskt och användas i fortsatt planering och genomförande för Järnvägsområdet i Värnamo stad. Programmet är på internremiss i slutet av våren 2018. Avsikten är att programmet antas i kommunfullmäktige. Programmet ligger vilande hos kommunstyrelsen efter beslut om att invänta övriga uppdrag och pågående arbeten gällande Värnamo centrum.

Kommunens kontaktperson är Frida Fälth.

Mer information om projektet finns på sidan Järnvägsområdet.

Hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet är klart senast hösten/vintern 2018 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet. Detaljplan för del av prostsjöområdet har påbörjats.

Kommunens kontaktperson är Frida Fälth.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Mer information om pågående detaljplan för del av Ljusseveka 2:1.

Plan för grönstruktur

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny plan för  grönstruktur i och omkring Värnamo stad. Planen kommer visa vilka markområden som är viktiga att bevara, samt utveckla och förvalta utifrån naturvärden, rekreationsvärden, gröna samband, klimatreglering, sociala värden, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Planen beräknas vara antagen i kommunfullmäktige i slutet av 2018.

Kommunens kontaktperson är Linus Enochson.

Mer information om projektet finner du på sidan Plan för grönstruktur.

Stadsbyggnadsvision

En ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad är framtagen. Stadsbyggnadsvisionen ger en målbild, en helhetsbild, angående hur Värnamo stad kan planeras, utvecklas och byggas fram till 2035 och på längre sikt.

Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo.

Mer information om projektet finns på sidan Stadsbyggnadsvision.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Arbetet med programmet är vilande. Inväntar arbetet med översiktsplan för Värnamo kommun.

Kommunens kontaktperson är Frida Fälth.

Mer information om planprogram för område söder om Vandalorum.

Trälleborgs skolområde och Folkets park

Flera planeringsuppdrag finns i området kring Trälleborgsskolan och Folkets park. Inom området tittar kommunen på möjligheten att bygga om Trälleborgsskolan, utöka byggrätten för Linneberg uppföra bussgata samt ny idrottshall.

Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo.

Finns mer information om pågående detaljplaner på pågående planer och program.

Apladalen

Uppdrag finns att påbörja arbetet med framtida utformning av Apladalen. Kommunen har  hållt en medborgardialog om Apladalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Apladalens entré. Tekniska förvaltningen har först genomförandemedel 2019 för förändringsarbete i Apladalen.

Mer information om pågående detaljplan för Apladalens huvudentré.

Plan för trafiken i Värnamo kommun

Arbetet med att ta fram plan för trafiken i Värnamo kommun pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Planen kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i planen ska ligga till grund för framtida åtgärdsplaner.

Kommunens kontaktperson är Peter Gustavsson.

Läs mer om planförslag för trafiken i Värnamo kommun på sidan Plan för trafiken.

VA-plan

Arbetet med att ta fram en vatten och avlopps-plan (VA-plan) pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Syftet med en kommunal VA-planering är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen är ute på remiss till juni. VA-planen kommer antas samtidigt som översiktsplanen våren 2019.

Kommunens kontaktperson är Emma Nordstrand.

Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter