Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bredaryd

Tekniska förvaltningen bygger överföringsledning mellan Värnamo och Bredaryd.

Inkoppling av vatten från Värnamo till Kärda, Forsheda och Bredaryd är klart. Inkoppling av avlopp från Kärda och Forsheda till Värnamo är klart. Inkoppling av avlopp från Bredaryd till Värnamo planeras till februari 2020.

Hela projektet överföringsledning Bredaryd-Pålslund beräknas vara klart våren 2020. Projektet kostar ca 87 miljoner kronor.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Tekniska förvaltningen utför VA-sanering på Rönnegårdsvägen i Bredaryd. Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar ska bytas ut på en sträcka av cirka 900 meter. Ett dagvattenmagasin ska anläggas. Efter VA-saneringen ska gatan återställas och restaureras med cykelbana.

Markarbetena startade i januari 2019 och kommer att utföras etappvis med start österifrån och pågå två år. Åtgärden innebär att flera tillfälliga avbrott i vattenleveransen kommer att ske. När vattnet kopplas in igen kan luft i ledningssystemet uppstå och missfärgat vatten kan förekomma. Om luft och missfärgat vatten uppstår, så spola en stund i första kranen efter vattenmätaren så försvinner detta. Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Värnamo kommun möjliggör för fler bostäder i området Häggegård i Bredaryd. Inom området ska nytt vatten-, spillvatten- och dagvattenät, gator, gång- och cykelvägar och grönområden anläggas. Arbetet medför störningar begränsad framkomlighet för boende i området. För tillfället är projektet avbrutet och återupptas till våren. Projektet beräknas vara klart 2020.

Se plankarta.PDF

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Hamra

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Hamra. Byggandet beräknas påbörjas 2021. Preliminär utbredning av det så kallade verksamhetsområdet kan ses i kartbilden. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2020.

Herrestad

Värnamo kommun planerar att bygga allmänna vatten- och avloppsledningar i Herrestad. Byggandet beräknas påbörjas cirka 2021. Preliminär utbredning av det så kallade verksamhetsområdet kan ses i kartbilden. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2020. Vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt va-nät i Kärda. För närvarande pågår arbete med att studera möjliga ledningssträckningar mellan Kärda och Herrestad.

Projektledare: Henrik Lönngren.

Värnamo

Tekniska förvaltningen planerar för en överföringsledning mellan Värnamo och Bor. Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. Istället för att renovera Bors reningsverk planeras att pumpa avloppsvatten från Bor till nytt reningsverk i Pålslund, väster om Värnamo. Utbyggnaden medför förbättrad avloppsrening och sänkta drift- och underhållskostnader för avloppsreningsverk och vattenverk samt att möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden skapas.

Kostnaden för överföringsledning och pump- och tryckstegringsstationer är beräknad till cirka 45 miljoner kronor.

Lantmäteriförrättning pågår. Byggstart planeras till våren 2020 och färdigställande våren 2022.

Inom samband med ledningsarbetena planeras även att bygga en del av en cykelförbindelse mellan Värnamo och Bor.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Tekniska förvaltningen sluttäcker deponi på Stomsjö avfallsanläggning. Sluttäckningen sker etappvis och bedöms vara klart 2026.

Vid frågor kontakta: Lars Fälth

Torget i Vråens centrum omgestaltas. Torget får ny belysning, vegetation, markbeläggning och nya bänkar. De cykelvägar som i dag korsar Vråens centrum asfalteras och vägleds om. Detta för att platsen ska bli mer tydlig och för att öka trafiksäkerheten.

Under byggtiden kommer det vara begränsat framkomlighet.

Vid frågor kontakta Anita Zukanovic, projektledare.

Tekniska förvaltningen ska utföra nybyggnad av parkyta på befintligt grönområde intill Växjövägen/Vråenvägen. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas.

Arbete på plats beräknas starta under våren 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Trafikmiljön vid in- och utfarten till Enehagens skola, Åkanten och Finnvedens Gymnasium behöver förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Likaså parkering och angöring för skolbussar. Nästa steg är sedan att utöka skolgården. Dagens skolgård är underdimensionerad med hänsyn till elevantalet.

Under byggtid kan skolbussar köra, men med begränsat framkomlighet. Trafik- och parkeringssituationen beräknas bli klar hösten 2019.

Vid frågor kontakta projektledare: Anita Zukanovic.

Värnamo kommun bygger ny pumpstation på fastigheten LILLEGÅRD 1, precis norr om skateparken. Bygget kommer att påbörjas den 16 december och beräknas vara klart hösten 2020. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. Delen som idag används som parkering kommer att vara avstängd. Under kortare perioder kommer arbetsområdet tillfälligt att utökas. En tillfällig gång- och cykelbana kommer att hållas öppen under större delen av byggnationen.

Anledningen till att Värnamo kommun bygger ny pumpstation är för att säkerställa borttransport av avloppsvatten till reningsverket Pålslund.

Arbetsområdet omfattar grusplanen som används som parkering och avgränsas av Parkgatan, Lillegårdsgatan, gång- och cykelväg längs ån Lagan och skateparken.


Vid frågor kontakta projektledare: Anders Granqvist, VA-ingenjör

Värnamo kommun ska bygga gata, gång- och cykelväg, vatten och avlopp samt cirka 33 hektar kvartersmark för industri och kontor. Markarbetena beräknas starta under våren 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron kommer färdigställas 2019-2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik har infört en ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske löpande på olika platser i staden. Samtliga åtgärder kopplat till utökad stadsbusstrafik bedöms vara färdigställt tidigast 2019.

Vid frågor kontakta: Peter Gustavsson, trafikplanerare

Med anledning av ombyggnationer på Östboskolan kommer gång- och cykeltrafiken i området att bli påverkad. Projektet beräknas bli klart 2020.

Information gällande omledning.PDF

Kommunens projektgrupp för Laganstråket har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde.

Kommunens kontaktpersoner är: Linus Enochson.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Tekniska förvaltningen utför markarbete på Fräkenvägen. Arbetet planeras pågå till februari 2020. Tekniska förvaltningen utför markplanering av tomtmark och anlägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar till nya bostäder och förskola. Arbetet medför olägenheter för boende i området i form av: nedsatt framkomlighet för trafik, sprängningsarbete och arbete med bullrande och vibrerande maskiner.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Senast granskad:
2020-02-20

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter