Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Tekniska förvaltningen utför markarbete på Fräkenvägen. Arbetet planeras pågå till november 2019. Tekniska förvaltningen utför markplanering av tomtmark och anlägger vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar till nya bostäder och förskola. Arbetet medför olägenheter för boende i området i form av: nedsatt framkomlighet för trafik, sprängningsarbete och arbete med bullrande och vibrerande maskiner.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Trafikverket har planer på att ersätta den tidigare rastplatsen vid Bredasten med föreslagen rastplats vid Vandalorum. Syftet med ny rastplats  är att inbjuda till avkopplande rekreation/vila från en synlig plats från väg 27. Pågår under hösten 2018 och vintern 2019.

Information om rastplatsen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Med anledning av pågående och kommande ombyggnationer på Östboskolan kommer gång- ochcykeltrafiken i området att bli påverkad. Arbetena påbörjas våren 2018 och beräknas pågå under hela 2018 och delar av 2019.

Gång- och cykelvägarna närmast Östboskolan kommer att stängas av i två etapper.

Första avstängningen gäller från och med vecka 17 och påverkar de norra gång-cykelvägarna, här kommer även byggtrafik tillåtas på en delsträcka.

Från och med vecka 34 kommer även gång- och cykelvägen längst i söder, mellan Nyponvägen och Expovägen, stängas av. Den västra delen av denna sträcka kommer tillfälligt att fungera som in- och utfart för motortrafik till Östboskolan.            

Eventuella synpunkter och frågor gällande avstängningarna, kontakta:
Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör.

Information gällande omledning.PDF

Kommunens projektgrupp för Laganstråket har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde.

Kommunens kontaktpersoner är: Linus Enochson.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Under januari 2018 kommer Tekniska förvaltningen påbörja arbete med bostadsområde Draken. Detta arbete planeras pågå till hösten 2019. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator, ny cirkulationsplats, passage över Vråenvägen, gång- och cykelvägar, nya park- och grönområden etc. på området

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende och verksamheter på området. Framkomligheten påverkas, avstängningar av vatten under tiden omkopplingar sker osv. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen bygger överföringsledning mellan Värnamo och Bredaryd.

Inkoppling av vatten från Värnamo till Kärda, Forsheda och Bredaryd är klart. Inkoppling av avlopp från Kärda, Forsheda och Bredaryd till Värnamo planeras till hösten 2019.

Hela projektet överföringsledning Bredaryd-Pålslund beräknas vara klart hösten 2019, och kosta ca 87 miljoner kronor.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Tekniska förvaltningen planerar för en överföringsledning mellan Värnamo och Bor. Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. Istället för att renovera Bors reningsverk planeras att pumpa avloppsvatten från Bor till nytt reningsverk i Pålslund, väster om Värnamo. Utbyggnaden medför förbättrad avloppsrening och sänkta drift- och underhållskostnader för avloppsreningsverk och vattenverk samt att möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden skapas.

Kostnaden för överföringsledning och pump- och tryckstegringsstationer är beräknad till cirka 45 miljoner kronor.

Lantmäteriförrättning pågår. Byggstart planeras till våren 2020 och färdigställande våren 2022.

Inom samband med ledningsarbetena planeras även att bygga en del av en cykelförbindelse mellan Värnamo och Bor.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik har infört en ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske löpande på olika platser i staden. Samtliga åtgärder kopplat till utökad stadsbusstrafik bedöms vara färdigställt tidigast 2019.

Vid frågor kontakta: Peter Gustavsson, trafikplanerare

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron kommer färdigställas 2019-2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen bygger VA och gata för nytt bostadsområde i Nöbbele, söder om Värnamo tätort. Bostadsområdet är beläget väster om väg 606 i höjd med Vandalorum. Anläggningsarbetet bedöms vara klar våren 2019.

Vid frågor kontakta: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen utför VA-sanering på Rönnegårdsvägen i Bredaryd. Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar ska bytas ut på en sträcka av cirka 900 meter. Ett dagvattenmagasin ska anläggas. Efter VA-saneringen ska gatan återställas och restaureras med cykelbana.

Markarbetena startade i januari 2019 och kommer att utföras etappvis med start österifrån och pågå två år. Åtgärden innebär att flera tillfälliga avbrott i vattenleveransen kommer att ske. När vattnet kopplas in igen kan luft i ledningssystemet uppstå och missfärgat vatten kan förekomma. Om luft och missfärgat vatten uppstår, så spola en stund i första kranen efter vattenmätaren så försvinner detta. Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Tekniska förvaltningen bygger gata, gång- och cykelväg samt vatten och avlopp till ca 4,4 hektar ny industrimark. Anläggningsarbetet bedöms vara klar våren 2019.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen ska utföra nybyggnad av parkyta på befintligt grönområde intill Växjövägen/Vråenvägen. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas.

Projektering pågår. Markarbetena beräknas starta under vintern 2019/2020 och pågå till hösten 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Under januari 2019 har Tekniska förvaltningen påbörjat arbetet med bostadsområde Häggegårdsområdet. Detta arbete planeras pågå till våren 2020. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator och gång- och cykelvägar och nya grönområden etc. på området.

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende i anslutning till området. Byggtrafik till området samt buller från maskiner. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Se plankarta.PDF

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen kommer under 2019 bygga en ny gång-och cykelväg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.


Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen sluttäcker deponi på Stomsjö avfallsanläggning. Sluttäckningen sker etappvis och bedöms vara klart 2026.

Vid frågor kontakta: Lars Fälth

Tekniska förvaltningen bygger en säkrare skolväg till Exposkolan. I projektet kommer en ny passage att byggas över Ringvägen. Tre körfält målas på Expovägen mot Ringvägen. Två körfält i norrgående riktning mot Ringvägen och ett körfält i södergående riktning. En ny GC-väg byggs på den södra sidan av Ringvägen, mellan Expovägen och Lingonvägen.

Blomstervägens södra in- och utfart stängs för motortrafik.

Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen bygger bussgata, gång- och cykelväg samt busshållplats mellan nyponvägen och Expovägen.

Bussgatan kommer att trafikeras med star vecka 35. Mindre arbeten kommer att utföras på området under september månad.

I anslutning till bussgatan byggs även en ny förpackningsinsamling.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Trafikmiljön vid in- och utfarten till Enehagens skola, Åkanten och Finnvedens Gymnasium behöver förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Likaså parkering och angöring för skolbussar. Nästa steg är sedan att utöka skolgården. Dagens skolgård är underdimensionerad med hänsyn till elevantalet.

Under byggtid kan skolbussar köra, men med begränsat framkomlighet. Trafik- och parkeringssituationen beräknas bli klar hösten 2019.

Vecka 44 och 45 kommer parkeringen vid Enehagens skola och Finnvedens Gymnasium vara avstängd. Detta på grund av asfaltering.

Vid frågor kontakta projektledare: Anita Zukanovic.

Torget i Vråens centrum omgestaltas. Torget får ny belysning, vegetation, markbeläggning och nya bänkar. De cykelvägar som i dag korsar Vråens centrum asfalteras och vägleds om. Detta för att platsen ska bli mer tydlig och för att öka trafiksäkerheten.

Under byggtiden kommer det vara begränsat framkomlighet.

Vid frågor kontakta Anita Zukanovic, projektledare.

Värnamo kommun bygger ny pumpstation på fastigheten LILLEGÅRD 1, precis norr om skateparken. Bygget kommer att påbörjas den 16 december och beräknas vara klart hösten 2020. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. Delen som idag används som parkering kommer att vara avstängd. Under kortare perioder kommer arbetsområdet tillfälligt att utökas. En tillfällig gång- och cykelbana kommer att hållas öppen under större delen av byggnationen.

Anledningen till att Värnamo kommun bygger ny pumpstation är för att säkerställa borttransport av avloppsvatten till reningsverket Pålslund.

Arbetsområdet omfattar grusplanen som används som parkering och avgränsas av Parkgatan, Lillegårdsgatan, gång- och cykelväg längs ån Lagan och skateparken.


Vid frågor kontakta projektledare: Anders Granqvist, VA-ingenjör

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Senast granskad:
2019-12-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter