Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-10-13
Uppdaterad av:
Rubrik
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL OCH RIKTLINJER FÖR LÄSÅRET 2011/2012  

Vision för Värnamo kommun Värnamo — den mänskliga tillväxtkommunen! Här förverkligar Du Dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.  

Målsättning för Värnamo kommun
1.      Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga
2.      Medborgarna ska uppleva att Värnamo kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i
3.      Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet 

Målsättning för barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun
Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Prioriterade mål läsåret 2011/2012 Värnamo tätort öster Förskola  

  • Ingen diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.
  • Främja barnens matematiska och språkliga utveckling.
  • Arbeta fram en miljöplan med konkreta aktiviteter.
  • Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Prioriterade mål utgår från de nationella styrdokumenten, Värnamo kommuns samt Barn- och utbildningsnämndens mål och gäller tillsammans med övriga mål i förskolans läroplan.

Prioriterade mål utgår från de nationella styrdokumenten, Värnamo kommuns samt Barn- och utbildningsnämndens mål och gäller tillsammans med övriga mål i förskolans läroplan.

Förskolan har dessutom prioriterat följande mål under läsåret 2011/2012
 
Normer och värden (Lpfö 98 2.1)
 
A.     Beskrivning av metoder för att nå målen
 

  • Att göra barnen uppmärksamma på vad som är rätt och fel.
  • Att medvetet använda matematiska begrepp och sätta ord på vår vardag.
  • Regelbundna besök med barnen på miljöstationen. Lära barnen värna om miljön.
  • Tillgodose barnens rörelsebehov i en varierad inne- samt utemiljö.
  • Att se varje barn. Att barnen känner sig trygga tillsammans med oss pedagoger. Att stärka barnens självtillit genom uppmuntran och beröm.
 
 
B.     Beskrivning av metoder för uppföljning
 
Genom att kontinuerligt observera, dokumentera samt analysera.
 
C.     Beskrivning av metoder för utvärdering
                
Vi analyserar läsårets uppföljningar för att se i vilken utsträckning vi nått
fram till målen.
 
 
 
Ansvariga:  Inger Brodin Nilsson  Annika Sätermark  Margareta Petersson Åsa Bordal Andersson