Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-10-13
Uppdaterad av:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL OCH RIKTLINJER FÖR LÄSÅRET 2011/2012

 

Vision för Värnamo kommun

Värnamo — den mänskliga tillväxtkommunen! Här förverkligar Du Dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.  

Målsättning för Värnamo kommun


1. Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga
2. Medborgarna ska uppleva att Värnamo kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i 3. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet 

Målsättning för barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun

Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Prioriterade mål läsåret 2011/2012 Värnamo tätort öster Förskola

 
 • Ingen diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.
 • Främja barnens matematiska och språkliga utveckling.
 • Arbeta fram en miljöplan med konkreta aktiviteter.
 • Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Prioriterade mål utgår från de nationella styrdokumenten, Värnamo kommuns samt Barn- och utbildningsnämndens mål och gäller tillsammans med övriga mål i förskolans läroplan.
 • Prioriterade mål utgår från de nationella styrdokumenten, Värnamo kommuns samt Barn- och utbildningsnämndens mål och gäller tillsammans med övriga mål i förskolans läroplan.

Strävansmål:

För att få en bra grund att stå på och för att få barnen att känna sig trygga i gruppen strävar vi efter:

 • att få alla barn att känna sig lika värdefulla
 • medverka till att stärka barnens medkänsla och förmåga till omtanke om varandra
 • att barnen accepterar varandra oavsett språk, utseende, kön, ålder, kultur etc.
 • motverka traditionella könsmönster och könsroller
 •  
 • att samtliga barn utökar sitt ordförråd
 • att öka barnens språkliga förmåga
 • att minoritetsspråken ska kännas naturliga och accepterade att användas när de behövs
 •  
 • att lägga in matematiska begrepp i vår verksamhet
 • att utforska vår närmiljö
 • att lära barnen att vara rädda om vår inne och utemiljö, att man inte ska skräpa ner och att vara aktsamma om våra saker
 
 
 
 

A.    

Beskrivning av metoder för att nå målen


 
 • uppmärksamma varje barn
 • vara lyhörda och lyssna på barnen
 • skapa en trygg miljö genom att finnas tillhands och var goda förebilder
 • ha fasta rutiner och sätta tydliga gränser
 • lära barnen att vara rädda om varandra, visa hänsyn och hjälpa varandra
 • stödja och medla vid konflikter
 • ge alla barnen samma möjligheter vid val av lekmaterial och sysselsättning
 • sång, musik och rörelse
 • rim och ramsor
 • tittar på och pratar om bilder
 • lyssnar till och pratar med barnen i alla förekommande situationer
 • läsa böcker och flanosagor
 • det här året arbetar vi utifrån boken —  "Pino´s dagbok" av Agneta Norelid, Eva Pils och Kenneth Andersson, och andra böcker om rutinsituationer i vardagen.
 • Använda och "tänka mer matte"
 • Utforska vår närmiljö genom ex. korta promenader i området, firar högtider på Skogfållen, tittar på vaktmästarna med traktorer och gräsklippare, matleveranser, sophämtning mm
 
 
 
 

B.    

Beskrivning av metoder för uppföljning


 
Om vi känner oss klara med boken efter höstterminen så byter vi till någon annan bok med samma tema

C.     

Beskrivning av metoder för utvärdering


 
·       Vi utvärderar kontinuerligt genom att observera, dokumentera samt föra en ständig dialog i arbetslaget.
Vi gör en skriftlig utvärdering juni 2012
 
 
 
Ansvariga: Maria Carlsson   Annelie Hjelm   Heléne Gerner