Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2012-05-21
Uppdaterad av:
Du är här:
Gör din röst hörd i organisationen
Hej!

Vi har förmånen att arbeta i en mångkulturell kommun. I våra olika verksamheter möter vi dagligen elever/barn som har ett annat modersmål än svenska. Detta ger oss nya förutsättningar, möjligheter och utmaningar.  Eftersom dessa elever såväl på nationell, som kommunal nivå generellt har en lägre måluppfyllelse än jämnåriga kamrater med svenska som modersmål har BUN beslutat att en handlingsplan ska tas fram som leder till en högre måluppfyllelse.

För att ta reda på vad som fungerar bra, respektive mindre bra inom vår organisation behöver vi din medverkan i följande enkät. Dina svar är oerhört viktiga för att bilden av verksamheten ska bli så rättvis som möjligt.

Vi önskar ditt svar senast före utgången av vecka 6, alltså före sportlovet!

Enkäten är uppdelad i två delar, A och B, där A-delen utgår från mottagandet av nyanlända elever/barn som inte alls behärskar svenska.  Frågorna i B-delen syftar till att kartlägga situationen för de flerspråkiga eleverna/barnen generellt, dvs. även de som har bott länge i Sverige, eller är födda i Sverige. 

Med vänlig hälsning
Barn- och utbildningsförvaltningen
kontaktperson:
Helena Svensson
Helena.k.Svensson@varnamo.se

Jag arbetar på: *
Flerval


Frågedel A
Fråga 1: Vad händer när en nyanländ elev/ett nyanlänt barn kommer till din verksamhet? OBS! Det finns tre huvudsvarsalternativ här nedan: 1 har samtal-här anges med vilka, 2 olika från fall till fall, 3 vet ej)
Vi har samtal där följande personer är med (Du kan kryssa för flera alternativ)
Flerval


Fråga 2: Hur får du information om elevens/barnets förmågor och kunskaper? (Du kan kryssa för flera alternativ)
Flerval


Fråga 3: Vem/vilka planerar verksamheten för eleven/barnet den första tiden? (Du kan kryssa för flera alternativ)
Flerval

Fråga 4: Hur planeras verksamheten för eleven/barnet den första tiden?Fråga 5: Vad avgör grupplaceringen? (Om flera alternativ stämmer rangordna dem, 1,2,3 . . . där 1 är viktigast)
Gradering
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Barnets/elevens modersmål

Personalens språkkunskaper

Gruppens sammansättning

Annat, ange vad nedan

Vet ej (Kryssa 1)

Fråga 6: Sker någon uppföljning?Frågedel B
Om du inte är klassföreståndare/förskollärare gå vidare till fråga 5.
Fråga 1: Hur många elever/barn i din egen klass/grupp har ett annat modersmål än svenska?

Förskollärare fortsätter med fråga 4
Fråga 2: Hur många elever i din egen klass följer kursplanen i svenska som andraspråk?

Fråga 3: Mina elever läser svenska som andraspråk (Du kan kryssa för flera alternativ)
Flerval
Fråga 4: Hur många av de flerspråkiga eleverna/barnen i din egen klass/grupp deltar i modersmålsundervisning?

Fråga 5: På vår skola/förskola används modersmålslärare/modersmålspedagog till studiehandledning

Fråga 6: På vår skola/förskola samverkar modersmålslärare/modersmålspedagog och annan lärarpersonal

Fråga 7:Använder du någon strategi i din undervisning för att de flerspråkiga eleverna i din grupp/klass ska kunna utveckla sina kunskaper?


Fråga 8: Vilka strategier använder du?

Används i:
Används i:
Används i:
Används i:Tack för din medverkan!