Skolskjuts

Skolskjutstider första skoldagen läsåret 2017/2018

17 augusti börjar skolorna ett nytt läsår. Här hittar du skolskjutstider hem från skolan första skoldagen.PDF

Vad är skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från anvisad skolan. Eleven åker då skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar föräldrarna för.

Rätt till skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat. De elever som bor inom skolans upptagningsområde äger rätt till skolskjuts enligt de zongränser som framgår i kartorna för skolornas upptagningsområden.

Kartor med upptagningsområden och zongränser

Av- och påstigningsplatser

Skolskjutsberättigad elev i förskoleklass och grundskola kan anvisas av- och påstigningsplats inom ett avstånd från bostaden av högst följande antal kilometer:

2 km för elev i förskoleklass-åk 3

3 km för elev i åk 4-6

4 km för elev i åk 7-9

Bedömningen av avståndet mellan bostad och av- och påstigningsplats görs med utgångspunkt från kortaste gång- eller cykelväg. Bedömning görs också med tanke på skollagens krav på säker väg till skolan.

Skolskjuts vid val av skola

Om eleven väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.

Skolskjutstider

Vid läsårets start meddelas elever berättigade till skolskjuts brevledes om tider för morgontur och hållplats.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Sjuk- eller frånvaroanmälan

Är du sjuk eller av annan orsak behöver avboka din skolskjuts kontaktar du respektive skolskjutschaufför. Chaufförerna är instruerade att inte prata i mobiltelefon samtidigt som de kör fordonen. Detta för en ökad trafiksäkerhet. Således är det inte alltid chaufförerna svarar vid påringning. Vid sjukanmälan/avbokning av skolskjuts går det därför bra att skicka ett SMS till aktuell buss, med barnets namn och vilken/vilka dagar de inte skall åka.

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsarPDF

Om inte bussen kommer

Är skolskjutsen försenad vid tillskjuts bör eleven vänta ca 20 minuter vid påstigningsplatsen och därefter gå hem. Eleven eller vårdnadshavaren bör kontakta skolan eller skolskjutsentreprenören för besked. Uppstår försening vid
hemskjuts ska skolexpeditionen kontaktas efter ca tio minuter.

Huvudentreprenör

Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Finnveden skoltransporter i Värnamo och Västbo Taxi i Gislaved.

Finnveden skoltransporter ansvara för skolskjutsarna i Värnamo tätort samt mellan Värnamo och Bor. Västbo Taxi kör turerna som går runt Forsheda. Övriga turer körs av Flexbuss Sverige.

Granskad 2017-08-14
av Anna Grunditz

Skriv ut