Banner Värnamo kommuns översiktsplan Mitt Värnamo 2035

På gång

Här kan man läsa om vad som är på gång för stunden i arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen för Värnamo kommun. 

Pågående arbete

Den 19 januari beslutade Miljö- och
stadsbyggnads-nämnden att anta LIS-rapport, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som planering­sunderlag för utpekandet av kommunens LIS-områden i den nya översiktsplanen. I rapporten finns bland annat de viljeinriktningar som kommunen anser ska ligga till grund för utpekandet.

 

 

 

Vi befinner oss i det inledande skedet i översiktsplans-processen. Det pågår ett arbete med att ta fram aktuellt planeringsunderlag och det plan­förslag som vi räknar med att kunna samråda kring under våren 2016.

Bild som visar de fyra fokusområdena för Värnamo kommuns nya översiktsplan

 

 

Ett steg i att göra översiktplanen mer tillgänglig är att skapa ett digitalt kartverktyg där man genom att tända och släcka olika lager ska kunna se planförslaget och hur det förhåller sig till olika befintliga intressen. För närvarande pågår arbetet med att ta fram denna webbkarta som man under planens samråd kommer att hitta på hemsidan. I arbetet med att tillgängliggöra planen kommer det även ges möjlighet att ge sitt formella yttrande på hemsidan under planens samrådstid och utställningstid

Granskad 2017-07-04
av Frida Fälth

Skriv ut