Förslag för Ling 4

Förslag till detaljplan för fastigheten Ling 4 med flera (Högalidsgatan) i Värnamo stad

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus öster om befintlig byggnad på fastigheten Ling 4. Den östra delen av planområdet har tidigare varit detaljplanelagd som parkmark och omvandlas i planen till kvartersmark för bostadsändamål.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Synpunkterna från samrådet har behandlats och planen är ute för granskning från 19 maj 2017 till 9 juni 2017.

Läs granskningshandlingarna under rubriken Mer information.

Synpunkter lämnas in skriftligt senast det 9 juni 2017. 

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-05-15
av Frida Fälth

Skriv ut