Förslag för del av Alandsryd 1:6 med flera

Förslag för del av fastigheten Alandsryd 1:6 med flera (Vitarör industriområde) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra exploateringsbar industrimark i västra delen av Värnamo stad. Planen syftar även till att göra kvartersmark längs södra sidan av Lundbyvägen i Vitarörs nuvarande industriområde mer tillgänglig.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planförslaget finns ute på samråd mellan 14 december 2016 - 20 januari 2017. Under samrådstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter. Skriftliga synpunkter kommer hanteras i nästa steg i planarbetet.

Ytterligare information finns i samrådshandlingar under rubriken Mer information.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen blir antagen sommaren 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg

Skriv ut