Förslag för del av Alandsryd 1:6 med flera

Förslag för del av fastigheten Alandsryd 1:6 med flera (Vitarör industriområde) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra exploateringsbar industrimark i västra delen av Värnamo stad. Planen syftar även till att göra kvartersmark längs södra sidan av Lundbyvägen i Vitarörs nuvarande industriområde mer tillgänglig.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Förslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och är ute på granskning mellan 14 juli 2017-21 augusti 2017. Under granskningstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter.

Ytterligare information finns i granskningshandlingar under rubriken Mer information.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Kommunen verkar för att planen blir antagen hösten 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-07-05
av Frida Fälth

Skriv ut