Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-12-08
Uppdaterad av:

Energi och transporter

Uppvärmning och energi

Värnamo kommun har sedan 90-talet arbetat med att bygga ut biobränslebaserad fjärrvärme. Ett antal mindre biobränsleeldade enheter för uppvärmning har uppförts i skolorna i Forsheda, Bredaryd, Hånger, Bor och vid Räddningsstationen i Värnamo. På Stomsjö deponi utvinns deponigas sedan 1991. Anläggningen sköts av Värnamo Energi AB. Deponigasen används för produktion av ånga och hetvatten vid Värnamo sjukhus samt till uppvärmning av personalbyggnaden vid Stomsjö deponi.

Värnamo kommun uppmuntrar och stöder pågående vindkraftsutbyggnad.

Kommunen har en energistrategi som anger riktlinjerna för kommunens energi- och klimatarbete.


Finnvedsbostäder

Kommunens fastighetsbolag Finnvedsbostäder arbetar sedan 90-talet med energifrågor ur ett miljöperspektiv genom att minimera användningen av fossila bränslen och öka användningen av solenergi och biobränslen. De har bland annat uppfört flerfamiljshus i passivhusteknik försedda med solfångare för varmvattenproduktion.


Transporter

Kollektivtrafik- tåg och bussar

Värnamo kommun arbetar för att kollektivtrafiken ska bli snabbare, bekvämare och mer tillgänglig. De senaste åren har satsningar på spårbunden trafik skett. Från Värnamo kan man enkelt nå Göteborg, Malmö och Stockholm med tåg. År 2002 invigdes en ny tågperrong på Rörstorp i Värnamo för pendelrutten Jönköping- Värnamo-Växjö och de senaste åren har järnvägsstationerna i Rydaholm och Bor byggts om. Värnamo kommun arbetar också aktivt för att Banverket ska rusta upp järnvägen mellan Värnamo och Månsarp.

Värnamo kommun är sedan 1993 en av de drivande kommunerna bakom projektet Europakorridoren. Tanken är att dubbelspårig järnväg för persontåg och lättgods ska följa E4:an från Stockholm ner till Skåne och via Danmark ner till övriga Europa.

Laddinfrastruktur

Värnamo kommun har installerat laddstolpar för elfordon. Dessa är placerade på strategiska platser utmed väg 27, (Mossle pendlarparkering och Forsheda pendlarparkering), i Värnamo centrum finns en laddstolpe vid Sten Stures gatukök och en på parkeringen vid pinnstolsgatan.


Bild laddstolpe

GC-vägar

I centrumplaneringen är förbättring och utveckling av GC-vägnätet prioriterat, liksom utbyggnad av GC-vägar mellan staden och dess omgivande orter, ett arbete som pågått de senaste tjugo åren.

Avlasta Värnamo centrum från tung trafik

Stora satsningar har gjorts för att avlasta Värnamo centrala delar från tung trafik via Gröndalsleden och Södra förbifarten. Kommunen arbetar också för att förbifarterna på väg 27 vid Bor och väg 152 i Lanna ska komma till stånd.

Mer information

Kontakt:

Henric Davidsson
Tel: 0370-37 72 01

Utvecklingsavdelningen
Tel: 0370-37 72 02Information:

Energi- och klimatstrategiPDF

Finnvedsbostäders passivhus på Oxtorget i Värnamo
Ovan ser du en bild på passivhusen på Oxtorget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Externa länkar:

Finnvedsbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster